ஈஸா முஸ்லீம்களை ஆதரிப்போம்

நாள் 21                    ஜுலை 30,  2013             

 

தஞ்சம் கேட்கும் இஸ்லாமியரை திறந்த மனதோடு உபசரிக்கும் வீடுகள்

 

 
ஜாக்வெளியேஓடிப்போய்விட்டான்ஒருசகோதரன், அவனுக்குவிஷம்கொடுத்துவிடுவார்கள்என்பதைத்தெரியப்படுத்தியிருந்தான்ஜாக்கின்தந்தைஒரு மௌலவியாவார் தனது 17 வயதுமகன்ஈஸா அல் மஸீஹை பின்பற்றுபவனாகமாறிவிட்டான்என்பதைக்கண்டுபிடித்துவிட்டார். சிலவருடங்கள்கழித்துஇறையியல்கல்விபயில்வதற்காககனடாவிற்குவந்தான் அந்த ஈஸா முஸ்லிம். கடுமையானதனிமையும், ஒருஅந்நியதேசத்தில்குடும்பமேஇல்லாதபுதியநபராகஇருப்பதன்வலியும்அவனைவாட்டியது.

 

 
யுத்தம், ஒழுக்கமின்மை முரண்பாடுகள், மத ரீதியான உபத்திரவங்கள், இயற்கை அனர்த்தங்கள் நிமித்தம் அவற்றிலிருந்து தங்களை காத்துகொள்வதற்காக ஜனங்கள் வட அமெரிக்கா நோக்கி வருகின்றார்கள். இப்படிஆயத்தமில்லாமல்வருகின்றபுதியவர்கள்வெளிநாட்டில், குறிப்பாக, அவர்களைஉண்மையிலேயேவரவேற்காதநாட்டில்எவ்வாறுஇருக்கிறார்கள்?

 

 
 2008ம்ஆண்டில்புதியவர்கள்மையம்(ஜாக்கும்அதில்ஒருவன்) கனடாவில்திறக்கப்பட்டது. இதன்நோக்கம்முஸ்லீம்களைவரவேற்றுஅவர்களுக்குப்புதியநாட்டில்நடைமுறைஉதவிகளைசெய்வதாகும். வீடுகட்டும்உதவி, ஆங்கிலமொழிபயிற்சி, பிள்ளைகள்பராமரிப்புஉதவி, வீட்டுப்பாடஉதவிபோன்றவற்றைபெற்றுக்கொண்டதன்விளைவாகநட்புறவுகள்ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இன்றைக்குபுதியதாய்மார்களின்குழந்தைகளைக்குளிப்பாட்டுவது, இளைஞர்களுக்குக்கால்பந்தாட்டம், முழுகுடும்பத்திற்கும்சமுதாயகொண்டாட்டங்கள்ஆகியசிலகாரியங்களையும்புதியவரவேற்பதற்காகஇந்தமையம்செய்துகொண்டிருக்கிறது.

 

 
 
முஸ்லீம்கள்புதியகிறிஸ்தவநண்பர்களோடுநட்பைஏற்படுத்திக்கொள்ளும்போது, இதயத்தோடுஇதயதொடர்புகள்ஏற்படுகின்றன. சிலர்ஏற்கனவேஈஸா அல் மஸிஹைபின்பற்றுபவர்களாகமாறிவிட்டிருக்கிறார்கள். மற்றவர்கள்சமாதானபிரபுவிடம்செல்லும்வழியில்உள்ளனர். சுவிசேஷத்தின்விதை, சர்வதேசகுழுஅவர்களுக்குஊழியம்செய்யும்போதுவிதைக்கப்படுகிறது.

 

 
துஆ செய்வோம்.
•          தனது சொந்த மதத்தை விட்டு வெளியேறியுள்ள இஸ்லாமியர் மற்ற மக்களோடு கலாச்சாரம் மற்றும் மொழியிலே இணைவதை கடினமாக காண்கிறார்கள். முதிர்ச்சியான கிறிஸ்தவர்கள் ஈஸா முஸ்லீம்களை நண்பர்களாகவும் தங்கள் குடும்பத்தினராகவும் நோக்கவேண்டும் என்று துஆ செய்வோம்.

 

 
•          விசுவாசிகள்சமாதானமனிதர்களை (லூக்கா 10) சந்திக்கவும், முஸ்லீம்களைசமாதானப்பிரபுவிடம்அறிமுகப்படுததும்கருவிகளாகமாறவும்இறைவன் அவர்களை வழிநடத்தவேண்டும் என்று துஆ செய்வோம்.
 
•          வடஅமெரிக்காவிலுள்ளமுஸ்லீம்கள்மேற்கத்தியநாட்டவர்ஒருவர்ஹாய்என்றுவாழ்த்தும்போதுஅதிர்ச்சிஅடைகின்றனர். ஆனால்பலநேரங்களில்இந்தஹாய்தான்வாழ்நாள்முழுவதும்தொடர்கின்றஉறவுகளைஏற்படுத்தஉதவுகின்றன. எனவேவிசுவாசிகள்இவ்விதவாழ்த்துகளைத்தெரிவிக்கமுன்வரதுஆ செய்யுங்கள்.

 

 
•          மேற்கத்தியதிருச்சபைகள்தங்கள்நாட்டிற்குவரும்முஸ்லீம்களைதொந்திரவாக, ஆபத்தாகப்பார்க்காமல், தேவன்தரும்வாய்ப்பாகபார்க்கத்தக்கதானபார்வையைதேவன்அவைகளுக்குத்தரஜெபியுங்கள்

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *