“லைலதுல் கத்ர்”

வல்லமையான இரவு “லைலதுல் கத்ர்

 

 
இதற்காகஏற்கனவேதுஆ செய்யும்படிகேட்டுக்கொண்டுள்ளோம். ஆம்நாம்தொடர்ந்துஒவ்வொருவருடமும்இதைமுக்கியப்படுத்துகிறோம். இதுமிகவும்முக்கியமானது, மாற்றங்கொடுக்ககூடியது. ஆதலால்இந்தவல்லமையின்இரவுக்காகநாம்கரம்கோர்த்துமீண்டும்துஆ செய்யவேண்டும்.

 

 
அனேகஇஸ்லாமியர்கள்இயற்கைக்குஅப்பாற்பட்டவல்லமைப்பெறஇந்நேரத்திற்காகதாங்கள்திறந்தமனதுடன்இருக்கிறார்கள்என்பதைநினைவில்கொள்ளவேண்டும். சிலர்மலக்குகளால்விசேஷித்தவேண்டுதல்கள்அருளப்படுகிறதுஎன்றுஎதிர்பார்க்கின்றனர். மற்றவர்கள் மலக்குகளிடமிருந்து புதியவருடத்திற்கானஅறிவிப்பைஎதிர்ப்பார்க்கின்றனர். (இந்தவல்லமையின்இரவே, “அதிகாரப்பூர்வமானகட்டளைபெறும்இரவாககருதப்படுகிறது) இஸ்லாமியபெண்கள், இந்த இரவுதொழுகைக்குப்பிறகுகுழந்தைபாக்கியத்தைபெறுவர்எனநம்புகிறார்கள். ஆண்கள், சுகமும்ஆன்மீகபெலமும்உண்டாகும்எனநம்புகிறார்கள். முக்கியமாகஅனேகஇஸ்லாமியர்கள்இறைவனிடமிருந்துஒருதனிப்பட்டதொடுதலைப்பெறவாஞ்சித்துஉண்மையாய்தேடுகிறார்கள்.

 

 
இந்தவல்லமையின்இரவின்போதுஅனேகஇஸ்லாமியர்கள்வல்லமையானமஸீஹ் ஆகிய ஈஸாவைகண்டுகொண்டதாகஉண்மைசாட்சிகளைநாம்அனேகஆண்டுகளாககேட்டுக்கொண்டுவருகிறோம். சிலர்சொப்பனங்களையும்தரிசனங்களையும்பெறுகின்றார்கள். ஆனாலும் அனேகர் முதன்முறையாகதங்கள்நண்பர்கள்மூலமாக () கிறிஸ்தவநிகழ்ச்சிகள்மூலமாகநற்செய்தியைகேட்கும்வாய்ப்பைபெறுகிறார்கள்.

 

 
ஆன்மீக  நிறைவையும்இறைவனோடு  ஒருமனதையும்  தேடும் இஸ்லாமியர்களின்இரட்சிப்பிற்காகநாம்ஒருமித்துஈமானோடு துஆ சேய்வோம்.
 
 
•          இறைவா,  உண்மையாகவேஉம்முடையஉதவியைதேடுவோருக்காக  துஆ செய்கிறோம். ஈஸா அல் மஸீஹ் மூலம் அவர்களுடைய தேவைகளைசந்திப்பீராக.                                    (சங் 34:18, சகரியா 9:9)

 

 
•          இறைவா, இஸ்லாமியர்களுக்குசுவிசேஷத்தைஅறிவிக்க, அவர்கள்மத்தியில்பணிபுரிகிறவர்களுக்குவிசேஷித்ததருணங்களை உருவாக்கி கொடுப்பீராக.  

 

 
•          யா ரப்பீ,  இரட்சிக்கக்கூடாதபடிக்குஉம்முடையகரம்குறுகிபோகவுமில்லை, கேட்கக்கூடாதபடிக்குசெவிமந்தமாகவுமில்லை. அவர்கள்பாவத்தைவெளிப்படுத்தி, உம்முடையஇரட்சிப்பைகாணும்படியாகஉம்கரத்தைவெளிப்படுத்துவாயாக. (ஏசா 59: 1, 52:10)

 

 
•          இறைவா இஸ்லாமியரை ஏமாற்றத்துக்குள் வழி நடாத்தும் அந்தகாரத்தின்சக்திகளுக்குவிரோதமாக உம்மிடம் மன்றாடுகிறோம்.  (எபே 6:12, சங் 44:4-7)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *